รู้จักกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

 
          โดย ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนต้องลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็น
สมาชิกสามัญของ ก.ล.ต.โลก (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ
องค์กรตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เชื่อใจได้ว่าตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
ที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนั้นจะได้รับการกำกับดูแลที่ดีในระดับมาตรฐานสากล
รู้จักรูปแบบและนโยบายการลงทุน
     ในปัจจุบันกองทุนรวม FIF ของไทยมีรูปแบบการบริหารแบ่งได้เป็น 2 แบบหลักๆ คือ
 
      1. แบบที่บลจ. ไทยบริหารกองทุนด้วยตนเอง โดยนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินต่างๆ
ในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ เช่น อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์
หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาทองคำหรือราคาน้ำมันดิบ เป็นต้น แต่ยังไม่ครอบคลุม
ไปถึงการลงทุนโดยตรงในสินค้าอื่นอีกหลายประเภท
เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ประเภททองคำและน้ำมัน เป็นต้น ตัวอย่างของ
กองทุนรวม FIF แบบนี้ที่ออกมาเสนอขายและเป็นที่นิยมกัน ก็เช่น กองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้
 
      2. แบบที่ บลจ. ไทยไปซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน ในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง หรือเป็นการลงทุน
ทางอ้อมผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศนั่นเอง โดยสามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ
 
  กองทุนรวมประเภท fund of funds เป็นการนำเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจจะมี
นโยบายการลงทุนที่คล้ายกันหรือมีนโยบายต่างกันก็ได้
โดยบลจ. ไทยจะเป็นผู้กำหนดว่าจะนำเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด และจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมภายใต้
เกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
   
กองทุนรวมประเภท feeder fund เป็นการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งเรียกว่า
master fund
เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ที่จัดตั้งในต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่ง
กองทุนรวม Y จะมีผู้จัดการกองทุนที่อยู่ต่างประเทศเป็นผู้ดูแลและบริหารเงิน โดยอาจจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมอื่น
หรือสินค้าทางการเงินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ตัวอย่างของกองทุนรวมแบบ feeder fund ของไทยที่มี
ออกมาเสนอขายกันในช่วงนี้ ก็เช่น กองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนใน
ทองคำแท่ง หรือกองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เป็นต้น
 
FIF น่าสนใจอย่างไร?
  เป็นช่องทางให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสลงทุนต่างประเทศได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก
   
มีมืออาชีพมาช่วยบริหารจัดการลงทุนแทนซึ่งทำให้สามารถกระจายการลงทุนไปในสินค้าทางการเงินที่หลากหลาย
ครอบคลุมมากกว่าสินค้าที่มีเสนอขายอยู่ในประเทศ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากภาวะที่ตลาดการเงิน
ในประเทศมีความผันผวนสูงได้
   
มีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบันนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม FIF มีความหลากหลายมาก
บางกองทุนก็เลือกเน้นลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูง
(emerging market) เช่น กลุ่มประเทศ BRIC (Brazil, Russia, India, China) หรือบางกองก็เลือกลงทุนในธุรกิจ
สาธารณูปโภค พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ หรืออาจเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ยังไม่มีในไทย
   
จากการลงทุนในสินค้าที่หลากหลายจึงช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และยังเป็นโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้กองทุนรวมได้มากขึ้นอีกด้วย เช่น ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้า
หรือตัวแปรอ้างอิงเป็นทองคำ น้ำมันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index) เนื่องจากทิศทาง
ความเคลื่อนไหวของราคาของสินค้าประเภทนี้กับสินค้าพื้นฐานในตลาดทุนในกลุ่มหุ้นหรือตราสารหนี้ (traditional assets)
มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (หมายความว่า ถ้าตัวหนึ่งราคาลดลง อีกตัวหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีราคาลดลงตามไปด้วย)
 
ประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างไร?
     โดยทั่วๆ ไป ก็จะใช้วิธีนำผลประกอบการของกองทุนรวมไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (benchmark) ที่กำหนด โดย บลจ.จะเลือกใช้
benchmark ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า เช่น กองทุนรวม FIF ที่ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ก็นำผลการดำเนินงานของกองทุนไปเทียบกับดัชนีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เช่น Deutsche Bank
Liquid Commodity Index เป็นต้น ซึ่ง บลจ. จะบอกชื่อดัชนี และแหล่งข้อมูลในการดูดัชนีตัวชี้วัดเหล่านี้ไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนรวมมีผลการดำเนินงานดี?” )
 
   เหมาะกับใคร? 
     ผู้ลงทุนที่ต้องการจะกระจายการลงทุนไปในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะใด้ผลตอบแทนแตกต่าง
จากการลงทุนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจในความเสี่ยงของกองทุนรวม FIF
ที่จะมีมากขึ้นและแตกต่างจากกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
 

Back