สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร ?

commodities  เป็นกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 (asset class) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็น
 วัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์
 ในการผลิตสินค้าและบริการสำหรับ
 การอุปโภคบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ...

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทำได้อย่างไรบ้าง ?

    การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ทำได้ดังนี้
        1. การลงทุนโดยตรง
        2. การลงทุนทางอ้อม ...

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มีประโยชน์อย่างไร ?

 สินค้าโภคภัณฑ์มีประโยชน์ ดังนี้
  - กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
  - ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ...

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มีข้อควรระวังอย่างไร ?

แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะช่วยลดความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวม แต่ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์เองก็มีความผันผวนสูง เนื่องจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะตอบสนองกับเหตุการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว...

Back