ขั้นตอนการวางแผนการลงทุน

เราทุกคนคงหวังที่จะมีชีวิตการทำงานที่มั่นคง เพื่อที่จะมีเงินทองใช้สอยเพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามเจ็๋บไข้ได้ป่วย ในยามชรา หรือเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ที่ใฝ่ฝันไว้ เช่น ซื้อรถหรูสักคัน ส่งลูกหลานเรียนเมืองนอก หรือไปเที่ยวรอบโลก
 
แต่ชีวิตก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ หากเราต้องออกจากงาน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหัน เราจะ
แน่ใจได้อย่างไรว่า เงินที่เก็บออมไว้นั้น จะเพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายในอนาคตไปได้อีกนานแค่ไหน นอกจากนี้ มูลค่าเงินในอนาคต ก็ยังถูกลดทอนไปเรื่อย ๆ โดยเงินเฟ้อ ศัตรูตัวฉกาจของเงินออม แถมในยุค
ที่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเหลือเพียงน้อยนิด โอกาสที่จะมีเงินไม่พอใช้ในอนาคตก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
 
“การวางแผนการลงทุน” จึงเป็นการจัดการกับความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคตของชีวิต โดยให้เงินออมที่มีอยู่ของเราทำงานให้มีดอกผลงอกเงยขึ้นมาเพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายและเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตของเราได้ สำหรับผู้ที่ยังล่องลอยหรือมีเป้าหมายลาง ๆ อยู่ในใจแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำให้เป็นจริงเป็นจัง ขอกระซิบดัง ๆ ว่าต้องเริ่มคิดกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะค่ะ ก.ล.ต. ขอแนะนำขั้นตอนการวางแผนการลงทุนง่าย ๆ ดังนี้

สำรวจความพร้อมทางการเงิน

ขั้นแรกต้องหันมาดูเงินในกระเป๋าว่ามีส่วนที่จะนำไป
ลงทุนได้เท่าไหร่ ทำบัญชี
ครัวเรือนโดยนำรายได้
ลบรายจ่าย...
 

กำหนดเป้าหมายการลงทุน

การวางแผนการลงทุนไม่ต่าง
จากการวางแผนก่อนการเดินทาง
คุณต้องรู้ว่าคุณจะไปที่ไหน?
จะได้เลือกว่าเดินทางด้วยพาหนะอะไร?
พักค้างแรมที่ไหน? ซึ่งในการวางแผนการลงทุนก็ต้องตอบให้ได้ว่าเป้าหมายการลงทุน คืออะไร? ...

สำรวจความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
คาดไว้ทั้งในทางที่มากกว่า
หรือน้อยกว่า ...
 

จัดพอร์ตการลงทุน

เมื่อสำรวจความพร้อมทางการเงินและ
กำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนแล้ว ก็ได้เวลาจัดพอร์ตการลงทุน
ลองค้นหาตัวเองว่า พอร์ตลงทุน
แบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา

ประเมินผลการลงทุนเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน

การลงทุนที่จะให้ผลสำเร็จ นอกจากจะมีการวางแผนที่ดีแล้วก็ควรหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วย

การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ในโลกการลงทุนยุคใหม่ที่มีสินค้าหลากหลาย
ซึ่งมีความสลับซับซ้อนแตกต่างไปจากเดิม และ
มีความเสี่ยงจากการลงทุนมากน้อยแตกต่างกัน
ตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ผูู้ลงทุนรู้ระดับความเสี่ยงที่
ตนเองยอมรับได้ และสามารถเลือกลงทุนได้อย่าง
สบายใจ นั่นคือ
การทำแบบประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุน (Suitability Test)

Back