ซื้อขายกองทุนรวมได้ที่ไหน ?

     ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือ
ตัวแทนขายที่บลจ. แต่งตั้ง โดยตัวแทนขายเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้า
ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือใบอนุญาตนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
(Limited Brokerage/Dealing/Underwriting หรือ LBDU)
  ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิตที่เป็นบริษัทในเครือหรือเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจของบลจ. และมีพนักงานหรือ ผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงาน ก.ล.ต.
 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ก.ล.ต.
กำหนดด้วย
 
       ซึ่งการที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนขายของบลจ. เหล่านี้ จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน เพราะตัวแทนขายเหล่านี้จะมีสาขาที่ผู้ลงทุนสามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวกนอกเหนือจากการซื้อขายโดยตรงกับ บลจ.
ทั้งนี้ บลจ. จะระบุชื่อตัวแทนขายหน่วยลงทุนของตนเองไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

เลือก บลจ. อย่างไร

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ที่เสนอขายกองทุนรวม จะมีจุดเด่นแตกต่าง
กันไป การจะเลือกซื้อกองทุนรวมกับ บลจ.
ใดนั้นมีปัจจัยที่ช่วยพิจารณา ดังนี้ ...

หลักฐานที่ได้รับเมื่อซื้อกองทุนรวม

ในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่ บลจ.
หรือตัวแทนขายของ บลจ. ผู้ลงทุนต้อง
กรอกคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและคำสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุน ...

Back